Mirandés

Mirandés
Lhéngua mirandesa
Locator map of Miranda do Douro.svg
Localización d'o Mirandés
Localización cheografica
Estau {{{estau}}}
País {{{país}}}
Rechión {{{rechión}}}
Parlau en Pt-mdr1.png Miranda de l Douro
Lugars principals
Estatus
Atras denominacions
Charradors 17.000
Oficial en {{{oficial}}}
Reconoixiu en {{{reconoixiu}}}
Regulau por Anstituto de la Lhéngua Mirandesa
Vitalidat
Escritors principals
Rasgos dialectals
Clasificación lingüistica
Indo-europea
Codigos
ISO 639-1 {{{iso1}}}
ISO 639-2 mwl
ISO 639-3 mwl
SIL mwl

O mirandés ye una luenga que fa parte de l'astur-leyonés charrata en l'estrimo noreste de Portugal, en a muga con Espanya, en una rechión que ha arredol de 450 km2, formata por quasi tot o concello de Miranda de l Douro (Miranda do Douro en portugués, Miranda de l Douro en mirandés) ―treito d'a propia ciudat de Miranda de l Douro e os lugars d'Atanor (en portugués Atenor y en mirandés Atanor) e Teixeira― e por bells lugars d'o concello de Bumioso (Vimioso en portugués, Bumioso en mirandés): Angueira (en portugués y en mirandés Angueira), Bilasseco (en portugués Vilar Seco y en mirandés Bilasseco), y en un libel más baixo en Caçareilhos (en portugués Caçarelhos y en mirandés Caçareilhos), en o Districto de Bragança (en portugués Distrito de Bragança y en mirandés Çtrito de Bergáncia), en a rechion de Trás-os-Montes (en portugués Trás-os-Montes y en mirandés Trás ls Montes). Ista rechión ye alto u baixo amugata por a Rivera de Bozas (en portugués Ribeira d'Angueira y en mirandés Ribeira d'Angueira) a l'ueste e por o río Duero a l'este.[1] Ye cooficial chunto con o portugués.

Antimás, bi ha tamién bells lugars chicotismos en l'estrimo norte d'o concello de Bragança, a on encara bi'n ha de racadas asturleyoneses en a luenga fablata por lurs poblacions. Ixos lugars son Riodonor (en portugués Rio de Onor y en mirandés Riodonor), Guadramil (en portugués y en mirandés Guadramil), Petisqueira (en portugués y en mirandés Petisqueira) e Deilon (en portugués Deilão y en mirandés Deilon).[1]

Encara o mirandés s'estendille por un aria cheografica chicota, ista luenga n'habió a-saber-lo d'influencia en as fablas locals d'as rechions vicinas (resta d'o concello de Bumioso e partis d'os concellos de Mogadouro, Bragança, Macedo de Cabalheiros e Torre de Muncuorbo).[1]

S'estima que charran o mirandés bellas 12 000 presonas, dividitos entre a Tierra de Miranda (en portugués Terra de Miranda y en mirandés Tierra de Miranda) e a emigración enta las grans ciudatz d'o litoral portugués e l'estranchero.[1]

HistoriaEditar

O mirandés naixió en o sieglo VI, muito antis de que se formase a nacionalidat portuguesa, en a epoca quan escomencipioron a acucutar un conchunto de variedatz romances con muitas caracteristicas comuns, pero que diferiban d'atros romances que tamien naixeban —o galaico-portugués, o castellán, l'aragonés e o catalán entre atros—. Istas variedatz aparixioron en una rechión a on se forchoron os viellos reinos d'Asturias e de Leyón e que huei denominan os lingüistas dominio lingüistico astur-leyonés. Pero istas variedatz no desembolicoron mai una escritura que podese unificar-las, encara que existan documentos escritos en leyonés datatos dimpuesas d'o sieglo VI. L'asumpción d'as luengas "cerenyas" (isto ye, repuntatas por un gubierno d'un Estato), como o portugués e o castellán, fació que istas atras remanisen cada vegada mas amugatas a os chicotz nuclios rurals.[1]

L'actual rechión que ye dita "Tierra de Miranda" (en portugués Terra de Miranda y en mirandés Tierra de Miranda) pertenexió a o viello Reino de Leyón y estió dependient d'a Diocesi d'Astorga, ciudat que huei perteneixe a la provincia espanyola de Leyón. Muitos misioners leyoneses marchoron por a rechión, levando a influencia d'a diocesi e d'a suya luenga dica allí. Asinas, puet veyer-se que a relación de Miranda l Douro con Leyón ya n'ha de muitos sieglos e contina viva dica huei en día.[1]

A gran influencia d'o castellán, d'una man,e d'o portugués, de l'atra, e a distancia cheografica entre variaz zonas d'o dominio prevocó que istas variedatz lingüisticas escomencipiasen a desembolicar caracteristicas distinctas, que levó dica la manca de consciencia de pertinencia ta un espacio lingüistico común. Debito a l'isolamiento d'a Tierra de Miranda en relación a Portugal, e tamién por no perteneixer ta Espanya, a luenga mirandesa podió alzar-se dica huei en día, como a luenga d'o campo e d'o treballo.[1]

O mirandés perén ye estau una luenga oral, transmitita d'os pais ta os fillos a lur traza. Durando lo sieglo XIX a luenga escomencipió a escribir-se, quan Bernardo Fernandes Monteiro tradució los Quatre Evanchelios ta o mirandés. A o cabo d'ixe sieglo, Leite de Vasconcelos escomencipió a estudiar ista luenga e a escribir-la con una ortografía establita por ell mesmo. Atra contribución a-saber-lo d'important ta o desembolique d'a luenga escrita estió dato por o mosen António Maria Mourinho, ya en a segunda meitat d'o sieglo XX. Con tot e con ixo, a variant escrita d'ista luenga nomás que escomencipió a desembolicar-se en os anyos 90 d'o sieglo XX, con a edición d'a Convención Ortografica d'a Luenga Mirandesa (en mirandés Cumbençon Ourtográfica de la Lhéngua Mirandesa.).[1]

Ista luenga ye reculata debant d'o portugués, sobre tot a partir d'os anyos 50 d'o sieglo XX. L'aparición d'os grans meyos de comunicación, como a radio e a televisión, antimás d'a escolarización d'as poblacions rurals fació que os mirandeses escomencipiasen a considerar que fablaban mal a luenga portuguesa, que yera la luenga transmitita por a radio e a televisión e amostrata en a escuela. Asinas, muitas presonas escomencipioron a haber-ne de vergüenya de charrar mirandés e muitos pais dixoron d'amostrar lur luenga a lurs fillos. En sentir a os mas viellos charrando en mirandés, muitos chovens pensaban que ells yeran charrando mal portugués e prebaban de correchir-los, o que augmentaba la vergüenya d'os viellos en o tocant a lur luenga.[1]

Atra razón muito important ta o retacule d'o mirandés en bellas zonas d'o suyo dominio lingüistico estió a construcción d'as entibaderas portuguesas en a parti internacional d'o río Duero. istas grans obras publicas trayoron ta la Meseta Mirandesa millars de treballadors dende varias rechions portuguesas. En sentir a os mirandeses d'os lugars charrar en mirandés, istas presonas foranas s'arreguiban e diciban que as presonas locals no sapeban charrar bien, que yeran ignorants, que yeran uns palhantres u presonas que no sapen ni charrar portugués ni castellán. Isto fació que os mirandeses n'hesen cada vegada mas de vergüenya de charrar lur luenga, escomencipiando a identificar-la como una luenga de presonas ignorants.[1]

Filiación lingüisticaEditar

Huei, se considera que o mirandés ye una variedat d'o grupo occidental d'o dominio lingüistico astur-leyonés. Sindembargo, as diferencias mas importants entre o mirandés y l'asturián, en l'actualidat, se deben a las influencias de lurs luengas de contacto: o portugués y o castellán, respectivament. Antimás d'as inevitables diferencias de pronunciación, fruito de lurs evolucions naturals adintro de lurs diferents contextos historicos y socials, as principals diverchencias entre as dos luengas son en o libel ortografico; que tamién s'esplanica por a influencia d'as luengas de contacto; dato que tant o mirandés como l'asturián se tractan de luengas minoritarias en lurs países, Portugal y Espanya, respectivament, lurs actuals ortografías son platerament influyitas por as luengas portuguesa y castellana.[1]

Luenga u dialectoEditar

Una d'as primeras qüestions que qualsiquier presona que s'amana enta o mirandés debe fer-se ye quála ye a relación que existe entre o mirandés e l'asturián e si o mirandés e l'asturián son a mesma luenga. En a lingüistica moderna, bi'stá un granizo intrés por ista mena de custions, ya que una luenga e un dialecto n'han de consideracions a-saber-lo diversas. O gran mayestro d'a filolochía portuguesa, Leite de Vasconcelos, ya dició que o mirandés no yera un dialecto d'o portugués —sino que, mas concretament, ell se i refirió como codialecto. Y estió iste gran mayestro qui incluyó lo mirandés adintro d'o dialecto leyonés, como en ixe tiempo se diciban, seguntes Menéndez Pidal, a las fablas que s'estendillaban dende Asturias entro a Extremadura espanyola e que comprendeba as fablas d'a Tierra de Miranda.[1]

Dica aquí as cosas semblan prou claras, pero lo problema surten quan en tiempos recients s'escomencipian a custionar quála ye a relación entre as diferents fablas d'o denominato dialecto leyonés. Platerament, dende fa bellas vente anyadas, ya no se gosa charrar d'o leyonés, sino de l'astur-leyonés. Iste astur-leyonés mai habió a consideración de luenga, ni sisquiera en a Edat Meya, quan se redactaban decumentos en asturián. Cal adhibir-bi un elemento muito important, que l'asturián ye una luenga reconoixita en o contexto espanyol, oficiosament reconoixita por o gubierno autonomico asturián e que posede un estandard propio dende 1980. O mirandés tamién posede un estandard, a Convención Ortografica (en mirandés Cumbençon Ourtográfica), que ya n'ha habito de varias revisions e tamién o mirandés ye agora una luenga reconoixita por un estau, l'Estato Portugués.[1]

Bells expertos en o mirandés, como a doctora M. Barros Ferreira, afirman que l'asturián e lo mirandés constituyen huei dos luengas, mas no se puet dandaliar que antigament estioron una.[1]

A relación d'o mirandés con as fablas astur-leyonesasEditar

En totz os estudios sobre o mirandés como luenga, as contimparanzas son perén con l'asturián estandard. A razón ye platera, car ye a unica luenga d'o dominio en o costato espanyol, pero bi'stán as fablas astur-leyonesas occidentals que, dende o punto de vista lingüistico, se troban prou mas amán d'o mirandés que de l'asturián estandard. De feito, asturián e mirandés se consideran dos fablas muito aleixatas entre ells mesmos.[1]

O quadro aquí debaixo fa veyer, dende o punto de vista lingüistico, os rasgos caracteristicos en quatre variants astur-leyonesas: mirandés, senabrés, asturián occidental e asturián central. Treito d'o caso d'o senabrés, as atras fablas han forma d'estandard u subestandard:

VariantsEditar

A luenga mirandesa ha tres parlas; o mirandés central u normal, o mirandés septentrional u rayán y o mirandés meridional u sendinés. Quasi totz os fablants de mirandés son bilingües u trilingües, car gosan fablar mirandés, portugués y castellano.

Os textos replegatos amuestran a influencia de rasgos foneticos, sintacticos y lexicos de diversas luengas.

S'ha creyato un standard basato en as parlas locals, y doncas diferent de l'asturián central.

FoneticaEditar

Se diferencia de l'asturián central y de parte de l'astur-leyonés occidental en que os grupos –LY-, -C’L-, -T’L-, y –G-L evolucionan ta -ll- n cuenta de ta -y-: muller, fillo.

Lexico modernoEditar

EstandardsEditar

OficializaciónEditar

Convención OrtograficaEditar

AmostranzaEditar

LibrosEditar

Instituto d'a Luenga MirandesaEditar

Prensa e meyos de comunicaciónEditar

Placas toponimicasEditar

MusicaEditar

LhonasEditar

ReferenciasEditar

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 Quarteu, R. & Frías Conde, X. (2002). L mirandés: Ua lhéngua minoritaira an Pertual (en mirandés). IANUA 2. ISSN 1616-413X.

BibliografíaEditar

  • (es) Rafael Lapesa: Historia de la lengua española. Editorial Gredos. (1981).

Vinclos externosEditar

Ista luenga tien a suya propia Wikipedia. Puetz vesitar-la y contribuir en Wikipedia en Mirandés.


Variants occidentals de l'astur-leyonés
Asturián occidental | Leyonés centro-occidental | Bercián | Paḷḷuezu | Riberán | Sanabrés | Sayagüés | Mirandés


Variants y denominacions de l'astur-leyonés en diferents demarcacions administrativas.
Asturián | Leyonés | Mirandés | Montanyes u cantabro


Luengas romances
Aragonés | Arrumán | Astur-leyonés | Castellán | Catalán | Corso incluindo o gallurés | Chodigo-espanyol | Dalmata | Francés incluindo o diasistema d'as luengas d'oïl con o Borgonyón, Campanyés, Franco-Contés, Galó, Lorenés, Normando (Guernesiés, Jèrriais y Anglo-normando), Petavín-Santonchés, Picardo y Valón | Franco-provenzal | Friulán | Gallego | Istriot | Istrorrumán | Italián | Ladín | Ligur | Lombard | Meglenorrumán | Napolitán | Occitán incluindo o gascón y l'aranés | Piemontés | Portugués | Rumanch | Rumán | Sardo incluindo o sasarés | Secilián | Venecián