Sufixos indicadors de formacions vechetals en aragonés

Os sufixos indicadors de formacions vechetals en aragonés son d'orichen latín y pueden solapar-sen.

Sufixo -et(o), -et(a)Editar

Deriva d'o sufixo latín -ETUM. Se troba sobre tot en a toponimia, y con a variant -ito. Tamién puet sonorizar ta -eda y dica -ada.

Por o suyo pareixiu tanto en fase romanz como en fase latina con o diminutivo -et (latín -ETTU-M) que iba sustituindo a lo diminutivo -iello (latín -ELLUM), s'han produeito confusions que explican toponimos con este diminutivo asociaus a fitonimos, que en aragonés son muito menos freqüents que en catalán:

Sufixo -osaEditar

Tenemos eixemplos d'uso d'o sufixo -osa sobre tot en a microtoponimia:

Sufixo -arEditar

O sufixo -ar deriva d'o sufixo latín -ARIS a traviés d'a radiz l'acusativo -ARE-M.

Sufixo -alEditar

O sufixo -al deriva d'o latín -ALIS a traviés d'a radiz de l'acusativo -ALE-M.

Casos de coexistencia d'o sufixo -ar con -alEditar

Tenemos bell caso de coexistencia u solapamiento: