Sistema de coordenatas

Articlo d'os 1000

Un sistema de coordenatas ye, en cheometría, un sistema que emplega un u mas numers u coordenatas, ta determinar de forma unica a posición d'un punto u d'un atro elemento cheometrico.[1][2] Ye un conchunto de valors que permiten definir univocament a posición de qualsiquier punt en o espacio respecto a un punto de referencia. L'uso d'un sistema de coordenatas permite que determinatos problemas en cheometría se traduzcan en problemas numericos, y d'o revés, ista ye a base d'a cheometría analitica.[3]

O conchunto d'eixes, puntos u plans, que confluyen en l'orichen y a partir d'os que se calculan as coordenatas se diz sistema de referencia.

Sistemas de coordenatas emplegatosEditar

Sistema de coordenatas cartesianasEditar

Ta más detalles, veyer l'articlo Coordenatas cartesianasveyer os articlos [[{{{2}}}]] y [[{{{3}}}]]veyer os articlos [[{{{4}}}]], [[{{{5}}}]] y [[{{{6}}}]]veyer os articlos [[{{{7}}}]], [[{{{8}}}]], [[{{{9}}}]] y [[{{{10}}}]].
 
Sistema de coordenatas cartesianas

O sistema de coordenatas cartesianas u cartesiano ye un sistema de referencia respecto un solo eixe (linia recta), respecto dos eixes (un plan) u respecto tres eixes (en o espacio), perpendiculars entre si (plan y espacio), que se tallan en un punto dito orichen de coordenatas. En o plan, as coordenatas cartesianas (u rectangulars) "x" y "y", que se dicen respectivament abscisa y ordenada. Por convención, l'orichen d'o sistema de coordenatas cartesianas ye o punto (0,0,0). As coordenatas cartesianas se definen por dos eixes (X,Y) quan se tracta de fixar puntos en o plan y por tres (X,Y,Z) quan se quiere fer ixo en o espacio. Se consideran eixes mutuament perpendiculars os que se tallan en l'orichen. As coordenatas d'un punt qualsiquiera vendran dada por as procheccions d'a distancia entre o punto y l'orichen sobre cadagún d'os eixes.

Se dicen coordenatas cartesianas en honor a René Descartes (1596-1650), o famoso filosofo y matematico francés que querió alazetar o suyo pensamiento filosofico con a necesidat de prener un «punto de partida» sobre o que edificar tot o conoiximiento. Como creyador d'a cheometría analitica, Descartes tamién prencipió prenendo un «punto de partida», o sistema de referencia cartesiano, ta poder representar a cheometría plana, que fa servir nomás dos rectas perpendiculars entre sí que se tallan en un punto dito «orichen de coordenatas».

Sistema de coordenatas polarsEditar

Ta más detalles, veyer l'articlo Coordenades polarsveyer os articlos [[{{{2}}}]] y [[{{{3}}}]]veyer os articlos [[{{{4}}}]], [[{{{5}}}]] y [[{{{6}}}]]veyer os articlos [[{{{7}}}]], [[{{{8}}}]], [[{{{9}}}]] y [[{{{10}}}]].
 
Representación d'as coordenatas polars, anglos exprisatos en graus

As coordenatas polars se definen por un eixe que pasa por l'orichen, dito eixe polar. A primera coordenata ye a distancia entre l'orichen y o punto considerato, mientres que a segunda ye l'anglo que forman o eixe polar y a recta que pasa por totz dos puntos. O sistema de coordenatas polars ye un sistema de coordenatas de dos dimensions en que cada punto en un plan ye determinato por un anglo y una distancia. O sistema de coordenatas polars ye especialment útil quan a relación entre dos puntos s'exprisa mas bien en termins d'anglos y distancias. En o sistema mas conoixito, o cartesiano u de coordenatas rectangulars, istas relacions cal trobar-las a partir d'as funcions trigonometricas.

Como o sistema de coordenatas ye de dos dimensions, cada punto viene determinato por dos coordenatas polars: a coordenata radial y a coordenata angular. A coordenata radial (por un regular denotada per r ) denota a distancia d'o punto a o punto central (conoixito como polo y equivalent a l'orichen en o sistema cartesiano). A coordenata angular (tamién dita anglo polar u anglo azimutal, y por un regular denotato por θ u t ) denota l'anglo positivo (u anglo mesurato en sentito antihorario) ta arribar a o punto a partir de l'eixe polar u radio de 0° (que ye equivalent a l'eixe x positivo en as coordenatas cartesianas).[4]

Si bien bi ha eixemplos de que os conceptos d'anglo y radio se conoixen y emplegan dende l'antiguidat, no ye dica zaguerías d'o sieglo XVII, posterior a la invención d'a cheometría analitica, quan se puet parlar d'o concepto formal de sistema de coordenatas polars. Manimenos, o concepto abstracto de sistema de coordenata polar se debe a Isaac Newton, qui en o suyo Metodo d'as fluxions escrito en 1671 y publicato en 1736, introduce ueito nuevos sistemas de coordenatas (amás d'as cartesianas) ta resolver problemas relativos a tanchents y curvas, una d'as qualas, a sietena, ye a d'as coordenatas polars.[5] En 1691, en a revista Acta Eruditorum, Jacob Bernoulli emplegó un sistema con un punto en una linia, decindo-los polo y eixe polar respectivament. As coordenatas s'especificaban por a distancia a o polo y l'anglo respecto a l'eixe polar. O treballo de Bernoulli sirvió de base ta trobar o radio de curvatura de curvas exprisatas en iste sistema de coordenatas.

O termin actual de coordenatas polars s'atribuyen a Gregorio Fontana, y fue emplegato por os escritors italians d'o sieglo XVIII. O termin apareixe por primera vegada en anglés en a traducción de 1816 feita por George Peacock d'o Traité du calcul différentiel et du calcul intégral (Tractato d'o calculo diferencial y d'o calculo integral) de Sylvestre François Lacroix,[6] mentre que Alexis Clairault ser el primer que va pensar en ampliar les coordenades polars a tres dimensions.

Sistema de coordenatas celindricasEditar

Ta más detalles, veyer l'articlo Coordenatas celindricasveyer os articlos [[{{{2}}}]] y [[{{{3}}}]]veyer os articlos [[{{{4}}}]], [[{{{5}}}]] y [[{{{6}}}]]veyer os articlos [[{{{7}}}]], [[{{{8}}}]], [[{{{9}}}]] y [[{{{10}}}]].

O sistema de coordenatas celindricas ye una cheneralización d'o sistema de coordenatas polars plan, a o que s'adhibe un tercer eixe de referencia perpendicular a os atros dos. A primera coordenata ye a distancia que hi ha entre l'orichen y o punto, a segunda ye l'anglo que forman l'eixe y a recta que pasa por totz dos puntos, mientres que a tercera ye a coordenata que determina l'altaria d'o celindro.

Sistema de coordenatas esfericasEditar

Ta más detalles, veyer l'articlo Coordenatas esfericasveyer os articlos [[{{{2}}}]] y [[{{{3}}}]]veyer os articlos [[{{{4}}}]], [[{{{5}}}]] y [[{{{6}}}]]veyer os articlos [[{{{7}}}]], [[{{{8}}}]], [[{{{9}}}]] y [[{{{10}}}]].

O sistema de coordenatas esfericas ye formato por tres eixes mutuament perpendiculars que se tallan en l'orichen. A primera coordenata ye a distancia entre l'orichen y o punto, estando as atras dos os anglos que cal chirar ta plegar a la posición d'o punto.

Sistema de coordenatas homocheniasEditar

Ta más detalles, veyer l'articlo Coordenatas homocheniasveyer os articlos [[{{{2}}}]] y [[{{{3}}}]]veyer os articlos [[{{{4}}}]], [[{{{5}}}]] y [[{{{6}}}]]veyer os articlos [[{{{7}}}]], [[{{{8}}}]], [[{{{9}}}]] y [[{{{10}}}]].

O sistema de coordenatas homochenias asigna a cada punto una tupla de n+1 components que se denota a sobén [x0 : x1 : ... : xn ] que son definitas fueras d'a multiplicación por escalars [λx0 : λx1 : ... : λxn ] λ≠0, ye decir, que dos n+1-ples representan o mesmo punto en tanto que se conserve a proporción entre as suyas components. Iste tipo de coordenatas son muit emplegatas en cheometría prochectiva, a on representan os vectors d'o espacio vectorial emplegato ta definir cada espacio prochectivo. Tamién se fan servir, por eixemplo, ta denotar as rectas d'o plan como equacions en forma cheneral Ax+By+C=0.

Coordenatas cheograficasEditar

Ta más detalles, veyer l'articlo Coordenatas cheograficasveyer os articlos [[{{{2}}}]] y [[{{{3}}}]]veyer os articlos [[{{{4}}}]], [[{{{5}}}]] y [[{{{6}}}]]veyer os articlos [[{{{7}}}]], [[{{{8}}}]], [[{{{9}}}]] y [[{{{10}}}]].

Corresponden a o concepto d'a latitut y a lonchitut. Son os parametros que determinan a posición d'un punto d'a superficie terrestre. As linias de referencia son o equador terrestre y un meridiano inicial (o de Greenwich por convenio). A lonchitut d'un punto P d'a superficie terrestre ye l'arco d'o equador comprendito entre o punto d'intersección d'o meridián inicial de Greenwich con o equador y o punto d'intersección d'o meridiano local de P con o equador.

A latitut de P ye l'arco d'o meridiano local de P comprendito entre o equador y P, mesurato de 0° a 90° en cada hemisferio a partir d'o equador.

A forma real d'a Tierra fa que a extensión d'un grau de lonchitut u de latitut sía diferent en diferents puntos cheograficos por o que ta mas exactitut s'han feito correccions d'o calculo d'a latitut. A posición cheografica d'un punt queda establita de tot en especificar l'altaria.

A latitut y a lonchitut pueden amostrar-se en tres formatos equivalents (sieglas en anglés):

  • Graus.Decimals Decimal Degree (DD) eixemplo 41.333- 106..500
  • Graus:Menutos Degree Minute (DM) eixemplo 41:20- 106:30
  • Graus:Menutos:Segundos Degree Minute Second (DMS) eixemplo 41:20:00- 106:30:00

Coordenatas astronomicasEditar

Son os parametros que determinan a posición d'un astro en a esfera celeste. Se tracta de determinar as posicions aparents que ocupan os astros en o firmamento, sobre a dita esfera celeste. Asinas calen dos parametros angulars ta situar sobre ista esfera qualsiquier astro, a valor numerica d'istos parametros ye distinta seguntes o sistema de coordenatas trigato que son ditos entre atros: celestial, horizontal, equatorial, ecliptico, galactico, extragalactico, supergalactico y binario.

ReferenciasEditar

  1. Woods p. 1
  2. (en) Coordinate System. MathWorld. Eric W. Weisstein.
  3. (en) Coordinates MathWorld. Eric W. Weisstein
  4. Advanced Mathematics: Precalculus with Discrete Mathematics and Data Analysis. Richard G. Brown. Editorial Andrew M. Gleason (1997). McDougal Littell. Evanston, Illinois ISBN 0-395-77114-5
  5. (en) Newton as an Originator of Polar Coordinates. Boyer, C. B. American Mathematical Monthly. vol. 56. 1949. 10.2307/2306162, pachinas 73-78
  6. , David Eugene (1925), History of Mathematics, Vol II, Ginn and Co..

BibliografíaEditar

Vinclos externosEditar