Lingüistica

(Reendrezau dende Lingüista)
Translate icon.svg Iste articlo ye escrito con as normas graficas EFA. Si quiers, puez aduyar cambiando a la grafía oficial de Biquipedia y sacando dimpués ista plantilla.
Articlo d'os 1000

A lingüistica ye a sciencia d'o luengache.

O suyo obchectivo (seguntes Saussure u Chomsky) ye a descripción / esplanicación d'o tarabidau d'o luengache. Aspectos como a variación lingüistica, a pragmatica u a lexicografía son difuera d'o estudio lingüistico.

Chomsky fa una nueva teoría d'o luengache an que situga a lingüistica dentro d'o estudio més amplo d'a mente humana, concretament dentro d'o mentalismo u innatismo, rama d'a psicolochía que esfiende que a luenga ye una facultat autonoma, innata.

Ista postura mentalista de Chomsky no fa pacha con posturas empiristas u materialistas como a que fa servir Labov, que creyen que o luengache no puede ser estudiau sin entender a suya prencipal función: a comunicación humana. Ista posición funcionalista metería a la lingüistica en o puesto d'o social. Asinas, fan més important a pragmatica, o cambio y a variación lingüistica.

D'istas dos grans creyencias filosoficas y d'as suyas mezclas, naixerán quasi todas as escuelas d'a lingüistica moderna. Tanto o mentalismo como o empirismo quieren esplanicar a naturaleza d'o luengache, miran a esplanicación, no sólo a descripción d'os tarabidaus lingüisticos. Ista ye a fin d'a lingüistica.

Breu Historia d'a LingüisticaEditar

Lingüista u poliglotaEditar

Lingüista ye una presona que s'adedica a la investigación lingüistica. Una presona que parla bellas luengas ye un poliglota

Campos y subcamposEditar

A lingüistica estudia totz os aspectos d'a luenga y incluye sozcampos como:

Lingüistica cheneral u teoría d'a lingüisticaEditar

Estudio teorico d'o luengache que s'ocupa de metodos d'investigación y de questions comuns a las luengas.

Componens d'analís lingüisticaEditar

Pendendo d'o enfoque escolástico, os componens d'analis cambian. Per eixemplo: t'a escuela formalista son diferents que t'a escuela funcionalista, per tanto no totz istos components son estudiaus per as dos teorías, sino que la una en estudia bells, y l'atra belatros:

FonolochíaEditar

Estudio d'os fonemas prenunciaus per una comunidat de parlants.

FoneticaEditar

Estudio d'a realización alofonica individual de ditos fonemas. Os alofonos son sonius d'o parlache, realizacions esferents d'un mesmo fonema.

SemanticaEditar

Estudio d'o significau d'as parolas.

SintaxiEditar

Estudio d'o tarabidau d'o luengache.

MorfolochíaEditar

Estudio d'o tarabidau interno d'as parolas.

PragmaticaEditar

Estudio d'o modo con que se fa servir o luengache en bellas situgacions que pueden modificar a interpretación d'o mensache.

LexicografíaEditar

Se veiga tamién Lexicolochía

Lingüistica computacionalEditar

Estudio interdisciplinario dentre a lingüistica y a informatica que s'ocupa d'o desembolique de models d'o luengache per l'uso d'a computadora.

Corpus lingüisticoEditar

Traducción y InterpretaciónEditar

Estudios interdisciplinars d'a lingüisticaEditar

Temas d'estudio lingüisticoEditar

  • Parlants individuals, comunidatz de parlants y lingüistica universal
  • Descripción y prescripción.
  • Luenga parlada u luenga escrita.
  • Diacronía y sincronía.

Glosario de terminos lingüisticosEditar

Lingüistas importansEditar

EscuelasEditar

Centros d'investigación lingüisticaEditar

  • CELIA Centre d'Etudes des Langues Indigènes d'Amérique
  • PROEL Promotora Española de lingüística
  • SIL (Summer Institute of Linguistics)

Luengas d'o mundoEditar

Wikipedia:Alfabetos y escrituras d'o mundoEditar

Familias de luengasEditar

Organización tipo árbol d'a relación chenetica que tienen esferens luengas y esferens familias de luengas.

Lista de mapas lingüisticos nacionalsEditar

Listau per orden alfabetico de bells países an que bi ha vinclos a la descripción de diferents luengas parladas en cada país.

Listau de luengas per continensEditar

Luengas d'o mundo organizadas per orden alfabetico en relación con os continents an se parlan ditas luengas.

ISO 639Editar

Listau de luengas d'o mundo organizau alfabeticament en relación con os suyos respectivos acronimos en o stándard ISO 639.

Se veiga tamiénEditar

Vinclos externosEditar