Descusión:Ayerbe

Discusiones activas

Cal zitar as fuens. Esiste una duda razonable de que tot iste material no ye d'a zona d'Ayerbe. Si paras cuenta, amanixe l'articlo "ra"


Testo que bi yera en l'articlo y que s'ha borrau por no estar enziclopedicoEditar

As CalaberasEditar

A costumbre de fer calaberas a bispra de Toz os Santos tamién esistiba en Ayerbe e redolada. Me remero que de bien chicorrons, rematando as añadas 50 e prenzipios de os 60, os mozetes –á lo menos os de o Lugaré, que yera a parte más antigua de a poblazión- con os primers fríos setembrinos e con as primeras fosqueras de l´agüerro ya atisfábanos por os ortals de a costera de a Fuen de os Tres Caños e por a Canal á bier si bi eba bella carabaza d´ixas de rabique. Ye berdá que as carabazas en as casas de labranza se gosaban empleyar ta fer calderadas ta os tochins e as pirinas e si se confitaban, ta fer os famosos empanadicos; pero tamién ye berdá que muitos dueños e dueñas de os güertos –que ya eban dau de sí todo lo que podeban en o berano- no paraban cuenta más que de as cols e de os cardos, e dixaban que os yerbazos, con os primers refriors, prenzipiasen á enronar tot e tamién a carabaza, tan deseyada, que engordaba poquet á poquet, ta goyo nuestro.

Si l´añada yera faborable e a coyuntura propizia, nusatros furtábanos a carabaza eslexita e ixa tarde de o 31 d´otubre nos pasábanos buenos ratetes esperpizando-la por adintro –que buen treballo nos costaba- con as pocas e malas ferramientas que tenébanos. Cal dezir que tot isto se feba á escondimuestras de os padres e bezinos, pues ixo de que os mozetes friquiasen pretando fuego á bella cosa yera motibo de carraños u d´una buena soba por os periglos de as leñeras, de os pallars si se debantaba una airera e s´abentaban as purnas.

Asinas pues, con a carabaza bien á propio, con güellos, naso e boca –foratos que si a corteza yera dura tamién costaban asabelo- aguardábanos as primeras oscurinas ta meter-la en una esquina, en o cobalto d´un paretazo, con a bela dintro ta que iluminase a calabera –á bezes no tenébanos un cabo i bela e metébanos un troz de tieda- e por allí amagatos en os branquils de as puertas aguardábanos que pasase bella muller –si yera una loleta muito millor- ta bier cómo s´espantaba. Ta desesperazión nuestra, os pocos u pocas que trachinaban por o callizo, u no paraban cuenta u no feban gota i caso.

O que sí se feba en as casas con todas as de a lei e seriedá –á lo menos en a mía- por parte de mama, yera meter en a mesa u en una mesilla, as fotos de os familiars, de a parentalla más zercana; e á man una bela enzendita d´ixas marrons que gosaban ferse en as casas con a zera de as abellas. A bela ardeba toda ra Nuei de as Animas, nuei en a que os creyens catolicos s´alcuerdan de os suyos muertos. Se pensaba que en ixas oras os defuntos podeban besitar as casas suyas e ixos rituals feban buena onra ta conduzir, si yera o caso, as almas perdidas –almas en pena- que saliban de o purgatorio e que as luzes e as orazions podeban fazilitar que engalzasen, prezisamén, a luz eterna. Si se consumiba toda ra bela yera ra confirmazión de que o biache eba rematato bien.

Agora que ista biella costumbre s´ha mercantilizato con o nombre de Halloweeen mercando disfrazes e carabazas en os zentros comerzials e con as añadienzas de bruxas, demonios e monstruos en a fiesta, uno piensa que todo ye un negozio e como zeribatos presumimos d´una costumbres importada sin parar cuenta que ya la tenébanos en casa. Amás, agora, de toda ixa costumbre se fa un chuego: disimular, negar, no dezir as cosas bien plateras. Nusatros, aún siendo unos crianzons e sin querer aterrorizar, recordábanos que somos en a tierra e que tendremos que pasar un día enta l´atro lau, e que no nos cal acarrazar-nos á os biens, á os espazios bitals, como ixas almas en pena.

En Don Juan Tenorio, a famosa obra de teatro que s´ambienta en istas calendas, don Juan ye un descreído, un matután, un farute posmoderno. Ne b´ha á muntons siempre y en istos tiempos más. Pero en iste mundo en o que bibimos nos ye menister muita más chen como Doña Inés: candida, inozén, que busca o eterno, que engancha a eternidá en cada inte que pasa; que tiene os güellos bien ubiertos –no s´engaña ni nos engaña- ta bier o drama que ye ista bida nuestra.


Refrans, frases feitas, ditos y esprisions de a redolada d'AyerbeEditar

Os bichosEditar

O campo / O mincharEditar

 • A craba más coxa parió dos crabitos
 • A la meya buelta s'ha esmoscau...
 • A perdiz por o pico se pierde
 • A tochina de Sarsa, biene de o campo y se caga en casa
 • Cayer como chordos en loseta.
 • Chato barato, narizes de gato
 • Chilar como as gripias
 • Correr como una perdigana
 • Cuan o burro se pede, fa to lo que puede
 • ¡De qué le biene á o tochino lebar a coda tiesa!
 • Desbandar-se o ganau
 • Entrar como o can de casa nuestra
 • Entrar como o tochino de San Antón
 • Esberrecar como un crabito
 • Esbezar como á os crabitos
 • Escapar-se como una fuina
 • Espantar-se os abríos
 • Fer o brinco de o zapo
 • Fer o burro falso
 • Fumar-se asta a coda de o burro
 • Güella que bela, bocau que pierde
 • Güen gurrión de canalera!
 • Ixe tiene más mielsa que un güei
 • Ir á bier como pixan os conellos
 • Ir como un gallo sin cabeza
 • Liar-se más que un gato con un libiano
 • ¡Marcha á muir cardelinas!
 • Más atau que un gato con un mondongo
 • Más caga un güei que zien golondrinas
 • Menos mal, que se perdió a burra y aparezió o ronzal
 • ¡Menos mal, s'ha perdiu o burro pero s’encontró o ramal!
 • ¡Menuda sagardiana!
 • ¡Menudo alforrocho!
 • ¡Menudo paxarraco!
 • ¡No entrará a rabosa, no!
 • O burro l'azeitero, siempre se cuenta o primero
 • O burrico San Bizente, leba ra carga y no la siente
 • O pior tochino, se leba a millor billota
 • Oler á raboso enzepau
 • Os fillos de os gatos cazan ratons
 • Pa San Blas, as zigüeñas bierás.
 • Parixer o güei cacho
 • Poca sustanzia se clamaba o perro de casa nuestra
 • Poner morros de choto
 • Prebar uba de cojón de gato
 • Qui no tien que fer con o culo caza moscas
 • ¡Qué burro s'ha espeñau!
 • Qué sabrá o tochino cuan ye día fiesta
 • Reunión de pastors, obella muerta
 • Roñar como un tochino
 • Saber más que os ratons coloraus
 • Sacar o güei d'a enfanga
 • Se lía más que un gato en una talega
 • Ser como piojo apegadizo
 • Ser más puta que as gallinas
 • Ser más presumiu que os gatos
 • Ser más tozudo que os güeis
 • Ser un chelafritis
 • Ser un esparbero
 • Ser un mocholudo
 • Ser un segallo
 • Ser una rata escodada
 • Ser más cansau que os pujos
 • Si o perro canta plebe á manta
 • Si se rebulcan as gallinas, l'augua tiens enzima
 • Si te fiza un arraclán, ya no mincharás más pan
 • Si te fiza una bibora, no bibes ni meya ora
 • Si te pica una salamanquesa, pilla ra jada y fe-te a fuesa
 • Soltar o rabaño
 • Tener as canillas como os paxaros
 • Tener a fren d'estozar ranas
 • Tener gallos en a cocorota
 • Tener sardineta en casa
 • Agosto fa o mosto y setiembre fa l'azeite
 • Anieblar-se as plantas
 • Arbol biello tresplantau, antes muerto que agarrau
 • Bardo en as abarcas, duros en as arcas
 • ¡Borfollo, más que borfollo!
 • Charrar en berza
 • Cuan tiengo saco, no tiengo trigo; cuan tiengo trigo no tiengo saco
 • E dimpués... ¡que si berdes me las han segau!
 • Estar á bier si caye un figo de a figuera
 • Estar más fino que o cospillo
 • Estar mui enradigau
 • Estar tot meyo en berza
 • Fer escarda
 • Fer güenas güebras
 • Itar muita balluaca
 • Ixe ya se bei con o trillo en os talons
 • Ir-se-ne o trillo por as piedras
 • Ir-se-ne siempre enta o trigo
 • Lebar buena bolomaga
 • Llegar y engranar
 • Ser más grillau que una patata á punto sembrar
 • Si en marzo fa calor mal año pa o labrador
 • Si florezen os artos, l’azeite asta os cuartos
 • Un grano como un capazo meyano
 • Ye menester engrasar o carro ta que ande


 • A ensalada, salada y bien azeitada
 • A tripa chica, pocha gran.
 • Calabaza no embaraza, pero engorda ra tripaza
 • Carne asada y bino puro sacan os biellos de o mundo
 • Chusmiar á ra chicha purna
 • Con pepino y con melón as tripas en os talons
 • Contra más puerca a criada, más gordo l´amo
 • ¡Debanta ya tripa triste!
 • Estar rezién escudillau
 • Estar un perejil salsero
 • Farto yo, fartos toz
 • Fer cuchifritos
 • ¡Fer menuda ensalada!
 • Fer pucheretes
 • Fer recau pa tanta chen
 • Itar-se un reglote
 • Lebar miga
 • ¡Lo metería en un espedo!
 • Martes, de mierda te fartes
 • Más farto que Tarragona de pescau
 • Membrillo, zerolla y pepino pa o tozino
 • Meter por o culo una calabaza
 • Mincha almendricos y corre enta o medico
 • Minchar d'embute
 • Muera Marta, muera farta
 • O farto nunca s'alcuerda de o laso
 • O que no mata, engordaPaizer un mascagranzas
 • Pan turrau, pan turrau, que no me'n han dau
 • Poner-se a boca zapatera
 • Porrón que ba, chulla que biene
 • Quedar-se bien parejo
 • Quedar-se en augua de borrajas
 • Rayadeta d'azeite
 • Rebuelbe Manuel que en o culo ye a miel
 • Salir-se de cazuela
 • Ser de buena boca
 • Ser más jauto que a calabaza
 • Ser más ranzio que o chorro colar
 • Ser más serio que un plato fabas
 • Si bebes augua de buro, pixarás con buen apuro
 • Si te'n bas ta ra cama, miaja bino y poca agua
 • Si tiens fambre, chúpate o dido grande
 • ¡Siquiá se le finque!
 • Tener a tripa lasa
 • Tener as tripas en o suelo
 • Tener más güegos que a mona de Pascua
 • Tener muita pepita
 • Tirar de beta

Ocasorio / A familia / A limpiaEditar

L'oracheEditar

 • Cada puchero tiene a suya cobertera, si no ye de fierro, ye de tierra
 • Casorio y “mortaja”, de o zielo “baja”.
 • De boda, bodeta
 • Glarimas d´eredero y ploros de muller, fato serás de creyer
 • L'ombre ye fuego, a muller estopa, plega o diablo y sofla
 • Minchar-se o pan de a boda
 • Qui más te quiere ye pa joder-te
 • Qui no plega ta boda, no plega á toda ora
 • Qui no te jode t'empreña
 • Si quiers fer güena boda casa-te con machorra
 • Si te fan goyo todas, no pienses en bodas
 • Ta ras casas d'azúcal no baigas anque t'empenten
 • Te casés, la cagués


 • A muller y a craba, cuerda larga; pero no tanta que se pierdan
 • As mullers y as crabas, siempre bien atadas
 • Buen tizón, buena brasa, que Dios mantienga a paz en ista casa
 • De padres treballadors, fillos chandros
 • Estar corrucau como una güela
 • Ir á bier cómo pixa mama
 • Ir á contar as biellas
 • L’ombre mientras alienta, a muller asta os zincuenta
 • Muller guapa y biña en camino, guarda-la con tino
 • O pan de casa, cansa
 • Os güespedes y a pesca á os dos días apestan
 • Os güespedes, de culo; de cara, denguno
 • Parientes y cosa... o mesmo
 • Parientes y trastos biellos, pocos y lejos
 • Toca manetas que biene papa...
 • Yéranos pocos y parió a güela
 • Ye más fiero que pegar-le á un padri


 • A mierda contra más se rebuelbe más pude
 • Fer o labau de o gato
 • Ixe ye de os que se limpian o culo con un torrueco
 • Ir preto de lamparons
 • Ixo ye cagar y no engolber
 • Os que duermen en o mesmo colchón, se tornan de a mesma condizión
 • Parixer o cabo manchas
 • Poder-se-le rader a roña
 • Rader a roña con o jadico
 • Ser un fascalón
 • Tener más m. que a pata d'un banco
 • Tener más m. que o palo de o gallinero
 • Tener un dido de roña
 • A boira en a gorgocha, l'augua en a pocha
 • Abril, cada gota en bale mil
 • Abrils, bembrillos y yernos, pocos en bi ha buenos
 • Aguachinar-se de tanto pleber
 • Aire d'abaxo, augua t'arriba
 • Barruntar l'augua
 • Boira que brinca de Guara, u riada u pedregada
 • Buchorno y sueniera, u tronada u sequera
 • Cada nuei, pa un día
 • Cayer calderos d'augua
 • De marzo á la metá, a golondrina biene y o chordo se´n ba
 • En Abril, cucos en os pernils
 • En agosto, fredo en rostro
 • En o preto l'ibierno
 • En pasar a Candelera, os gurrions en as canaleras
 • Enrasar-se o zielo
 • Escampar o zielo
 • Estar á o sol fitero
 • Estar más claro que o güello d'un paxaro
 • Estar nuble
 • Fer boira preta
 • Fer calor forastera
 • Fer un fredo que se chelan as parabras
 • Fer un zierzo que se leba as tellas
 • Follín en a tizonera, chorros en as canaleras
 • Fumera que s'arrastra agua á canastas
 • L'augua rezia pa tú y a callada pa yo
 • Marzo marzero que faiga güen sol dimpués d'un aguazero
 • Marzo marziaba y abril acantaliaba
 • Marzo marziaba y abril espelletaba
 • Marzo engañador, un día malo y atro pior
 • Pa San Antón, as boiras ta un rincón
 • Pascual Marzales, fambres y mortaldades
 • Pleber á más no poder
 • ¡Se ba á chelar a campana María
 • Si cluxe a tierra, augua u sequera
 • Si Gratal tiene gorro, augua en o morro
 • Si os gallos no cantan, as boiras ploran
 • Si s'agarra a zeniza en o badil plebe en marzo y en abril
 • Si tiens frío ita-te en o río
 • Ta ra Candelera, a mayor nebera
 • Tronar por bal de culo
 • Truenos de marzo, parar a cuba y o mazo
 • Truenos tempranos, fredos tardanos
 • ¡Ya ye escampando!
 • Zielo aborregau, suelo regau
 • Zierzera en o Pilar, ni raro, ni bien, ni mal

As faltadasEditar

Os biens y os diners / Os maltratosEditar

 • Ser abarrenau
 • Ser callau como un moregón
 • Ser de pingo, pingoniando
 • Ser macatrullo, modrego, moregón, samarugo
 • Ser más descarau que a puerta de a calle
 • Ser un ababol
 • Ser un burbute
 • Ser un desbordinau
 • Ser un enzendallo
 • Ser un estalentau
 • Ser un estorbau.
 • Ser un faba.
 • Ser un flayo.
 • Ser un fongo
 • Ser un futre
 • Ser un gabacho
 • Ser un malas trazas
 • Ser un mambrún
 • Ser un matután
 • Ser un maruso
 • Ser un mindiara
 • Ser un mostillo
 • Ser un pansinsal
 • Ser un papabieco
 • Ser un romanzero
 • Ser un ropasuelta
 • Ser un sostras
 • Ser un tiralebitas
 • Ser un trapalero
 • Ser un zanguango
 • Ser un zaforas
 • Ser una María Trafagos
 • Ser una mega
 • Ser una rebisalsera
 • Ser zirgüello, melón, sandía, cabeza de polizía
 • Fer o futre
 • Lastima te, sisquiá te...
 • Lebar una trapala
 • ¡Menuda plepa!
 • ¡Menudo achal ye ixe mozé!
 • Miente más que charra
 • No baler ni pa repatán
 • No fagas cuenta de moza que plora ni de can que coxía
 • O mal de o chordo: a cara flaca y o culo gordo
 • Qui se pique que s´arrasque
 • Ser más fato que pichote
 • Ser más malo que arrancau
 • Tener mala cholla
 • Tener mala folla
 • Aber a pocha esculada
 • Aber rebutidas as alforchas
 • Bibir á estachas de...
 • Con perras, chufletes
 • Estar más ladrón que Cucaracha
 • Fer curto
 • Fer diners
 • Ixe ya tiene o riñón bien cubierto.
 • Lebar-se buen zurraco
 • Malmeter as cosas
 • Más bale sastre que cosa
 • Más bale tener que ir á amprar.
 • Más bale un toma que dos te´n daré
 • No tener ni pa fer cantar un ziego
 • No tener ni pa itar azeite en o candil
 • No estires o brazo más que a manga
 • Os biens de Monguilán, por do bienen se´n ban
 • Querer a fanega e o radedor
 • Qui alza troba
 • Qui compra gana y o que bende acaba
 • Salir alcanzau
 • Ser más preto que as zerollas
 • Ser menister menudo pre
 • Soltar a estola
 • Soltar a mosca
 • Tantiar-se a pocha
 • Tener que apoquinar
 • Tener pro
 • Tocar desempochar


 • Correr a calle l'amargura
 • Dar un sobo en a lomera
 • Dar un zarquinazo
 • Dar-le de lomo á coda
 • Dixar eslomau
 • Ir alumbrau
 • Ir calién ta ra cama
 • Lebar buen batán
 • Lebar como cagallón por zequiaLebar sundela
 • ¡Lo ensartaría bibo!
 • ¡Mia que t'encalo!.
 • Que no “como” pa tú
 • Qui da primer, da doblau
 • ¡Si lo podese enzurzir!
 • ¡Te dareba una cazada!

A relixión / A salúEditar

As partis d'o cuerpoEditar

 • Aber o demonio en o cuerpo
 • Aber l'alma en un puño
 • Aber sermón y misa cantada
 • ¡Abe María Purisma! ¡ A casa te caiga enzima!
 • En a prozesión de Morán, unos bienen y atros ban
 • Espardir o guisopo
 • Estar feito un Nazareno
 • Estar en as bispras
 • Estar un relicario
 • Estar más curto que o día de Santo Tomás
 • Importar un remeyo dibino
 • Ir-se-ne enta ra bal de Josafat
 • Langarderas, belas de San Antonio
 • Lebar por o culo de o demonio
 • Lebar-se-lo os demonios
 • ¡Me ca. en Dios de bardo!
 • No poder ni con o padrinuestro á caballo
 • O que no ba en padrinuestros, ba en abemarías
 • O tozuelo me lo guarde Dios y o cuerpo me lo parta un rayo
 • Pixar augua bendita
 • Quedar-se con o santo y con a piana
 • Romper as orazions
 • Ta San Antón... á paso de ratón
 • Ta San Miguel, os figos se fan miel
 • Ye domingo y se casa Chiringo


 • Aber buen temple
 • Aber menuda quera
 • Aber o mal zaguero
 • A o catarro, dar-le con o charro
 • A os sordos, buen pedo
 • A risipela, u mata u pela
 • Biello que fa de choben, luego la entrega
 • Benir a buenas
 • Charrar farfalloso
 • Dar pampurrias
 • Dimpués de muerto Pascual, le daban caldo
 • En do s'está bien, güen rato
 • Entrar alferezías
 • Entrar-se
 • Estar amolau
 • Estar chau chau
 • Estar chemecando
 • Estar chiringuiau
 • Itar buena alentada
 • Ir á fila
 • Ir á la pata coxa
 • Ir suelto de bixiga
 • Ir-se-ne cacho, mustio
 • Ir-se-ne por o bedau
 • Isto ba millor, pero... o güello lo perderá
 • No poder baler-se
 • No poder-se ni zangarriar
 • No quedar-le sangre en a pocha
 • Pasar angunias
 • Perder a chabeta
 • Pillar una zangarriana
 • Plantar fuerte
 • Quedar-se afatuada
 • Quedar-se chalamancau
 • Tener o color de papo de burro
 • Ye una carracla
 • Yo, pa l'ibierno, ta o ballón
 • Aber muita pitera
 • Aber saliu por mal forau
 • Acachar as orellas
 • A millor trenza sin lazo
 • Aparar as mans
 • ¡Ata-le un ñudo en a coda!
 • Beber á gargalé
 • Charrar con a boca chiquina
 • Debanar-se os sesos
 • Dende que tiengo potra no en he bisto otra
 • ¿De qué coda?
 • Dormir á puños pretos
 • Dormir á garrón suelto
 • Empinar o codo
 • Enrasar-se os güellos
 • Esbotar-se as narizes
 • Escañar-se
 • Esquirolé, cagalé...
 • Estar con o zerullo en o culo
 • Estar de morros
 • Estar en culitatis
 • Estar siempre tripa arriba
 • Estar con o culo preto
 • Estar á culo paxarero
 • Estirar as garras
 • Fer boca
 • Fer as cosas á retepelo
 • Fer-se-le os didos güespedes
 • Fer mala cara
 • Fer morro
 • Foroniar, rechirar por as arcas
 • Golber as tornas
 • Itar a garra enzima
 • Itar a uña
 • Ir de codallo
 • ¡Ir á fer-le un ñudo en a coda!
 • Ir á o tentón
 • Ir de puntetas
 • Ir-se-ne garras abaxo
 • Ir á las zerras
 • Ir á encoliquetas
 • Ir zarpa á la greña
 • Limpiar-se o culo con ababols
 • Lebar en palmetas
 • Marchar á garras templadas
 • Marchar escodau
 • Montar á escarraminchas
 • Muller con bigote, ¡fote!
 • No poder estomagar á otri
 • No poder-se aturar
 • O que se fa con o morro, se desfá con a coda
 • Pa una bez que m'escalzé, asta o culo me mullé
 • Pegar con a puerta en as narizes
 • Punto en boca.
 • Puyar por as garroteras
 • Que bien bienga y tres garras tienga
 • ¡Qué figadazos tiens!
 • Si fas siesta, tapa-te o melico
 • Tener muita meliquera
 • Tocar-se a endraina
 • Tot lo quiere Bizén, a cama fría y o culo calién

O treballo / AtrosEditar

AtrosEditar

 • Casa empeñada, nunca buena añada
 • Con a tripa lasa, mal se treballa
 • Dar buena puntada
 • Estar canso rengau
 • Estar man sobre man
 • Estar más chandro que a chaqueta d´un guardia
 • Estar siempre largaz
 • Estar tocando-se a faba
 • Fer as cosas en dos periquetes
 • Fer o galbán
 • Fer San Miguel antis d'ora
 • Fila, fila y ferás casa
 • Fincar o güembro
 • Marzelo, mientres lo mandas, fe-lo
 • Más se gana filando que mirando
 • No dar una pellada
 • O sastre Campillo, coseba gratis e poneba o filo
 • Poco se gana á filar; pero menos á mirar
 • Qui de choben no treballa, de biello se mincha a palla
 • Tener galbana
 • Treballar á tajo parejo
 • Treballar de firme
 • Treballar pa otri
 • Toz á una y a burra en tierra
 • Ye una estraleta de mano
 • Zeñar y no dar


 • ¿A qué fin...?
 • ¡A qué fin!
 • A una mala...
 • Abentar por ixas fazeras
 • Andar olorando
 • ¡Araba!
 • Atar-se as abarqueras
 • ¡Ai que risa Basilisa, lebar traje sin camisa!
 • Be-te-me
 • Be-t´aquí
 • Bien se bale que...Güenas ban cayendo
 • Cantar más que os curas en misa
 • Choben y sordo; pa joder-lo
 • Como aquel que ita azeite en o candil
 • Con inchaquias de...
 • Correr-se-le a romana
 • Cuan pixa un aragonés, pixan dos u tres
 • ¡Cuan s'acabe, cuba!
 • Dar a turruntera
 • Dar anzonazos
 • Dar caterizia
 • Dar en o traste
 • Dar ferrete
 • Dar más bueltas que una refinadera
 • Dar notorio
 • Dar una pintacoda
 • Dormir á ra posada l'estrela
 • Dos contra uno m. ta cada uno
 • Durar menos que un pedo en l'arca
 • D´allí en fueras...
 • Embastar as cosas
 • En cuentas de...
 • En ixas estamos...
 • Estar á la tisfa
 • Estar á l'usma
 • Estar a pilota en o tellau
 • Estar á pique de...
 • Estar á propio
 • Estar á ran de...
 • Estar ancho parrancho
 • Estar asta as ansas
 • Estar corriente
 • Estar de chispa
 • Estar de combersa
 • Estar empipau
 • Estar en o candelero
 • Estar en o culo l'arca
 • Estar en selizios
 • Estar enzenegau
 • Estar marguinau
 • Estar más solo que solo
 • Fer estorbo
 • Fer estrapaluzio
 • Fer fuina
 • Fer goyo
 • Fer prebatinas
 • Fer prebo
 • Fer rastro
 • Fer-se cruzes
 • Fer titeres
 • Fer una nombrada
 • Fer una zuña
 • Fer zafrán
 • Güenas ban cayendo
 • Ir á emprender
 • Ir á esgorribandiar
 • Ir á eslexir
 • Ir á güeltas
 • Ir china chana
 • Ir de meyo lau
 • Ir de retaculas
 • Ir una caterba de chen
 • Ir-se-ne de tiña masero
 • Ir-se-ne antes con antes
 • ¡Ixas no son sustanzias!
 • Ixo ye cagar y no engolber
 • ¡Ixo rai!
 • ¡La emos feito buena!
 • Laminar o plato
 • Lebar barafundio
 • Lebar barambán
 • Lebar en bolanderas
 • Lebar a corriente
 • Lebar tot á o retortero
 • Lebar trapala
 • Mal sería que...
 • ¡Marcha á chunir-los!
 • Marchar á redolons
 • Marchar agalopando
 • Marchar bolau
 • Marchar templau
 • ¡Mia que te pixarás en a cama!
 • Mirar de bislai
 • Mirar fito fito
 • Ni te fíes, ni te cale
 • Ni poco ni miaja
 • No alcontrar augua en Galligo
 • No han quedau en cosa
 • No tener-las todas
 • No ye to'l miedo en Franzia
 • O mesmo ba de yo enta tú que de tú enta yo
 • O que no se fa de choben, no se fa de biello
 • O que se fa de nuei, de día se bei
 • Olbido con alcuerdo
 • Pa tirar, siempre queda tiempo
 • Parar o colchón
 • Pasar zerina
 • Pasar-ne muitas
 • Pasar-las de á metro
 • Pegar un estirón
 • Pesar como un molondro
 • Pillar a debantera
 • Pillar o bayo, a baya.
 • ¡Qué bien cantas, pero qué mal entonas!
 • ¿Qué cosa que...?
 • ¡Qué puga pa un peine!
 • Que li se bei, que li se bei, a coseta á o nene
 • ¿Qué tal campas?
 • Quedar á rayas feitas
 • Quedar-se chasquiau
 • Quedar-se sondormiu
 • Quedar-se pa seculón, seculón
 • ¡Qué esgarrón en a saya nueba
 • Que le den bola
 • Qui más chufle, capador
 • Qui no te jode t'empreña.
 • Qui tiene a coda de palla, de seguida se l´enziende
 • Qui tira piedretas quiere fiestetas
 • Sacar os piez de as alforchas
 • Salir de ferrucho y cayer en ferruchón
 • Ser de l'año a picor
 • Ser a catatombe
 • Ser más fato que fato
 • Ta rematar d'enredar...
 • ¡Ta rematar de joder!
 • Tan cara que...
 • Te partizipo que...
 • Tener a barra de...
 • Tener buenas/ malas tragaderas
 • Tener folla.
 • Teresa, pon a mesa, Isabel para o mantel
 • Tocar-se-las. ¡ Se las toca!
 • Tomar a resoluta.
 • Tomar benzida
 • Trespasar-se un rato
 • Trestucar as cosas
 • Tronzar un trato
 • Untar a rueda.
 • Y en pagas...
 • Ya emos plegau
 • Ye de dar
 • ¡Ye que gufa!
 • Zorrustrar-se por o suelo

Nombre de una pedanía de AyerbeEditar

En las guías Prames sale Losanglis y Os Anglis. Tampoco es que sea mucho de fiar, ya que en Os Rials (Viello Sobrarbe) metieron la pata al meter Urrials. Ha salido una intervención espontánea cambiando en el artículo del Ayerbense Os Anglis por Os Anguiles. No se si será así como se dice en aragonés actual, según la wiki española antes era Angles, y de Angles a Anguiles hay poco. ¿ qué información teneis al respecto ?--EBRO 16:19 23 chn 2008 (UTC)

Yo en la tabla de lugares había puesto Anglis porque es lo que ponía en la Gran Enciclopedia Aragonesa [1], pero más de eso no sé --Willtron (?)   16:36 23 chn 2008 (UTC)
Os Anguiles sale en esta rebista d'a redolada d'Ayerbe (pach. 29). Miraz-tos tamién a pachina 37, anque bi son os espoblaus d'Ayerbe.
Os Anguiles ta Losanglis tamién lo replega Fernando Romanos como dito en Biel, en o suyo libro sobre l'aragonés residual en l'Alta Zaragoza.--Juan Pablo 23:20 23 chn 2008 (UTC)
O Consello Asesor d'o CFA en o suyo informe publicau en Luenga & Fablas 8-9" i mete tres posibles toponimos: Os Anglis, Os Angles y Os Anguiles (pueden estar bariants foneticas).--Juan Pablo 00:04 5 chl 2008 (UTC)
Yo soy de la zona y siempre he escuchado que se dijera Os Anglis, por cierto buen trabajo a todos por mantener el aragonés yo desgraciadamente lo poco que se es por oir charrar a mi agüelo. Los refranes de arriba me suenan casi todos, sobretodo el de "no entrara a rabosa, no" Cuando se arma jaleo en una casa, es bastante usado...--Usuario:Anonimo
Volver a la página «Ayerbe».