Carta Magna

A Carta Magna (Gran Carta en latín), tamién conoixida como Magna Carta Libertatum, ye un documento anglés de 1215 que restrinchió o poder d'os monarcas d'Anglaterra, especialment o d'o rei Chuan sin de Tierra, que la sinyó, privando-le asinas o exercicio d'o poder absoluto.

Magna Carta Libertatum de 1215

Tamién se clama Carta Magna, a la Constitución d'un estato, que ye a norma suprema que informa todo lo suyo ordenamiento churidico.

Se veiga tamiénEditar