L'Asociación Cultural Nogará-Religada u simplament Nogará, ye una asociación cultural creyada l'anyo 1991 en a ciudat de Zaragoza que treballa en a promoción, esfensa y amostranza de l'aragonés. Fa cursos d'aragonés en a Comarca Central y dende 1996 leva a Escuela d'Aragonés, an ofreix actividatz complementarias ta fomentar o emplego de l'aragonés y a socialización en ista luenga. Pero ye tamién destacable que en as zagueras anyadas a creyación de cursos on-line tamién ye posible. Publica a revista O Espiello dende 2001 y organiza totz os anyos as Chornadas d'as Luengas d'Aragón.

Ista asociación, alabez treballa en a defensa d'os dreitos linguisticos ta los aragonesofablants ta que veigan os suyos dreitos reconoixius a o mesmo livel que tienen guarenciaus os castellanofablants.

Chunto a la colaboración d'o concello de Zaragoza, se realiza dende 2017 O zaguer chilo, que ye un festival que tien como obchetivo principal fer l'aragonés más conoixiu y alabez, accesible ta toda la población. O que se fa ye un espectaclo musical a on as cancions son feitas en aragonés, en qualsiquier estilo musical.

Vinclos externosEditar