Sufixo -allo

O sufixo -allo ye un sufixo que se fa servir de deverbativo, podendo prener tamién un matiz peyorativo.

Deriva d'a terminación latina -ACULUM y ye común con o galaico-portugués, luenga que n'esta caracteristica conserva a forma proto-iberorromanz. Ye o equivalent etimolochico d'o catalán -all, d'o francés -ail y d'o castellán -ajo.

Parabras que tienen en aragonés a terminación -allo son: batallo, breballo/berballo, cascallo, colgallo, cremallo, criallo, chirigallo/ceringallo, encensallo, escarcallo, escopallo, gargallo, ligallo, regallo.

Belunas las ha ampradas o castellán cheneral pa termins que u no existiban u no s'emplegaban guaire en a Meseta como a mata dita sisallo y a tecnica de pescar dita tresmallo, d'a mesma traza que o castellán ha amprau o nombre de peix rodaballo dende o gallego.